• Lineage

 • Usui Reiki Ryoho Gakkai

  Founder

  Mikao Usui

  (1865 ~ 1926)

 • Hayashi Reiki Kenkyukai

  Chujiro Hayashi

  (1879 - 1940)

 • Jikiden Reiki

  Chiyoko Yamaguchi

  (1921 ~ 2003)

 • Jikiden Reiki Kenkyukai (President)

  Tadao Yamaguchi

  (1952 ~

 • Hypnoheart & Jikiden Reiki

  Jan Mizushima

  Shihan